سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز بعثت  
تدوین و تألیف  
 
 
علمى 
همکاری 
مرکز بعثت 
تدوین و تألیف 
 
 
علمی،پژوهشی